VCA


vgm_checklist_aannemers

Geka is een VCA gecertificeerd bedrijf. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu).

De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten.

Nut en noodzaak
VCA is bedoeld om een bedrijf op kritische punten door te lichten op de zorg voor veilig, gezond en milieubewust werken. Het VCA-certificaat is een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Voorkómen wordt dus dat opdrachtgever en aannemer allerlei acties moeten ondernemen om de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu te waarborgen.
VCA-certificatie leidt tot een veilige(re) en gezonde(re) werkomgeving, minder verwondingen, minder verzuim als gevolg van arbeidsongevallen, minder arbeidsongeschikten, minder kans op calamiteiten, meer aandacht voor het milieu.

Objectief en gestructureerd
Veiligheid, gezondheid en milieu zijn zeer belangrijke aandachtspunten. VCA levert een belangrijke bijdrage aan het in stand houden of verbeteren van het niveau van veiligheid, gezondheid en milieu, want het zorgt ervoor dat aannemers, die hun VGM-beheersysteem goed op orde hebben, gecertificeerd kunnen worden. Het certificeren zelf gebeurt, op basis van de checklist, door een certificatie-instelling (CI).

Een opdrachtgever die risicovol werk uitbesteedt aan een aannemer met een VCA-certificaat, mag er op vertrouwen dat het uitbestede werk zodanig wordt uitgevoerd dat veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar komen. Een onafhankelijk en objectief onderzoek, door een erkende certificatie-instelling, heeft dit immers aangetoond. Het VGM-beheersysteem voldoet aan de minimumeisen en wordt op gestructureerde wijze toegepast, met continu aandacht voor VGM en met goede resultaten (o.a. lage ongevallenfrequentie).

Een belangrijk kenmerk van VCA is dat er jaarlijks gecontroleerd wordt of de certificaathouder (=aannemer) nog aan alle VCA-eisen voldoet. De aannemer staat als het ware “onder toezicht” van de certificatie-instelling die het certificaat heeft verstrekt.

Voordelen van VCA-certificatie voor de aannemer:

 • Bij bepaalde opdrachtgevers is VCA vaak een vereiste/voorwaarde om in aanmerking te komen voor het maken van een offerte of gunning van een contract.
 • VCA geeft een voorsprong op de niet VCA-gecertificeerde aannemer.
 • Aannemers hebben niet meer te maken met allerlei veiligheidsvereisten, -doorlichtingen en -systemen die in het verleden ‘bedacht’ en opgelegd zijn door verschillende opdrachtgevers en die tot veel dubbel werk leidden, ook en met name in training en instructie. Men kan zich nu toeleggen op slechts één checklist.
 • De VCA is een in brede kring erkende, uniforme checklist die een grote verscheidenheid aan veiligheidschecklists en -methodes heeft vervangen.
 • VCA voorziet in een duidelijke structuur: de aannemer kan zich toeleggen op het verbeteren van zijn VGM-beheersysteem en de uitvoering ervan in een erkend systeem.
 • VCA voorziet in handige, praktische handreikingen en maatstaven.
 • Aangezien VCA toegepast wordt onder formele accreditatieregels, zijn aannemers verzekerd van een eerlijke, onpartijdige, professionele beoordeling door een certificatie-instelling (CI). De CI staat onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (Nederland), Belcert (België) of TgA (Duitsland).
 • Het VCA-certificatieproces heeft overeenkomsten met de ISO 9000-systemen en -audits. VCA is ook ondersteunend aan de managementsystemen en audits, zoals ISO 14001 en OHSAS 18001. Door toepassing van het VCA-certificatieproces kan het VGM-beheersysteem van de aannemer goed aansluiten op het VGM-beheersysteem van de opdrachtgever.
 • VCA is een internationaal systeem, toepast en erkend in meerdere EU lidstaten.
 • Aangezien VCA ontwikkeld is en beheerd wordt voor en door de Nederlandse en Belgische industrie, kunnen alle VCA-gebruikers ervan verzekerd zijn dat het een praktisch systeem zal blijven. Bovendien is VCA geen bureaucratisch systeem en het houdt geen grote administratieve last in; het biedt duidelijk een toegevoegde waarde.

Voordelen van VCA-certificatie voor de opdrachtgever:

 • VCA biedt een duidelijke structuur voor het VGM-beheersysteem van de aannemers. De opdrachtgever weet dus wat men kan verwachten van de aannemer die VCA-gecertificeerd is.
 • Aannemers moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor de invulling en het beheer van het VGM-beheersysteem.
 • Door synergie tussen opdrachtgever en aannemer zal de totale kwaliteit en efficiëntie van de organisatie verbeteren en resulteren in minder ongevallen en schades aan bedrijf en milieu.
 • Een VGM-doorlichting door de opdrachtgever zal niet langer noodzakelijk zijn of kan beperkt worden tot evaluatie van uitgevoerde projecten of werkzaamheden.
 • Meer taken en verantwoordelijkheden kunnen aan gecertificeerde aannemers worden gedelegeerd en uitbesteed, aangezien aannemers competente organisaties zijn, met goede VGM opgeleide en gekwalificeerde werknemers.
 • VCA sluit aan bij het VGM-beheersysteem van de opdrachtgever (zie ook VCO: VGM Checklist Opdrachtgevers.)
 • De aannemer spreekt dezelfde “taal” als het gaat over veiligheid, gezondheid en milieu.
 • Het VCA-certificatieproces heeft overeenkomsten met de ISO 9000-systemen en -audits. VCA is ook ondersteunend aan de managementsystemen en audits, zoals ISO 14001 en OHSAS 18001. Door toepassing van het VCA-certificatieproces kan het VGM-beheersysteem van de aannemer goed aansluiten op het VGM-beheersysteem van de opdrachtgever.

Voordelen van VCA-certificatie voor de werknemer:

 • De werkgever (aannemer) laat zien dat men het serieus meent met VGM-aangelegenheden.
 • Werknemers mogen een veilige en gezonde werkomgeving verwachten in een VCA-gecertificeerd bedrijf.
 • Aangezien de werknemer zelf verplicht is aan te tonen dat hij goed opgeleid en gekwalificeerd is, mag hij aannemen dat de personen waarmee hij samenwerkt bij de uitvoering van risicovol werk, eveneens goed opgeleid en gekwalificeerd zijn.
 • Een diploma/attest of persoonscertificaat, voorzien van het VCA-logo, is een waardevol document voor de houder. Het is een officiële erkende verklaring die het vertrouwen biedt dat de houder een professionele, veilig werkende vakman is.
 • Een VCA gekwalificeerde medewerker of leidinggevende heeft een hogere marktwaarde.
 • Er is minder kans op ongevallen en verwondingen op de werkvloer, dus gezond en wel naar huis!